Facebook Twitter
Ramis i Ramis, Pere (Maó, 1748-1816). Doctor en dret (Avinyó, 1776), advocat, traductor i intèrpret oficial de llengües. Segons Joaquim M. Bover, sabia llatí, anglès, castellà, francès, italià, àrab, grec, hebreu i alemany. Fou mem­bre fundador de la Societat Maonesa (1778-1785), ateneu cultural impul­sat pel seu germà Joan Ramis i per David Cau­sse. El 1779 hi llegí una "Tradu­cció del discurs que féu l'almi­rall Byng a l’hora de la mort (Història d’Angla­terra per Lord Lyuleton)", no localit­zada, que estatutàriament havia de ser en català. En realitat, l'origi­nal anglès es tracta de The history of En­gland from the earliest times to the death of George II (1771), obra del poeta Oliver Goldsmith, que de vegades s'ha atri­buït a autors patri­cis com ara Lyttelton o Chesterfield. Amb David Causse i Pe­re Creus foren comissionats per l'entitat a fi de dur a terme "la traducció en menor­quí", tampoc no localitzada, de tres plecs d'uns Principis de les arts i les ciències necessaris a una persona d’educa­ció, anterior al 1779 i presu­miblement en anglès, origi­nal de Joseph Col­lins, docu­men­tat a Menorca entre 1769 i 1780, jutge del tribunal del viceal­mirallat de l'illa, "comissari de revistes" i secre­tari del tinent-gover­nador James Johnston. Aquesta traducció podria estar relacionada amb el "Discurs sobre l’origen de ciències i arts" llegit per Joan Roig i Cardona a la Societat Maonesa el mateix 1779. Ramis traduí un nombre indeterminat de drames de Molièreque no ens han pervin­gut, segons Bover "tan bien tra­duci­dos que el mismo autor no los hubiera puesto mejor si su idioma hubiese sido el menor­quín. Tanta es la fluidez de las espresiones"; el mateix biògraf reporta sobre el seu estil que "sus escritos en vulgar menorquín arrojan mucha flui­dez, cadencia y energía, circuns­tan­cias de las que carecen las obras del mismo dialecto". No fou, però, l'autor de la versió d'El malalt imagin­a­ri de Molière conservada a la Biblio­teca de Catalunya (ms. 1469). Traduí al castellà el voluminós The sentence of the court martial (1783) contra James Murray, l’últim governador de Menorca. [Vicent de Melchor]
BOVER, Joaquín María. Memoria biográfica de los mallorquines que se han distinguido en la antigua y moderna literatu­ra. Pal­ma: Imprenta Nacional, 1842, p. 310-312.
HERNÁNDEZ SANZ, Francisco. "Una Sociedad de Cultura, es­tablecida en Mahón durante la segunda mitad del siglo xviii". Revista de Menorca 16 (1921), p. 253-294.
PAREDES, Maria. “Traductors i traduccions a la Menorca il·lustrada". A: Francisco Lafarga (ed.). La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura. Lleida: UdL, 1999, p. 79-89.
SALORD, Josefina. "Les traduccions teatrals dels il·lustrats menor­quins: una recreació de modernitat." A: Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre (ed.). El teatre català dels orígens al segle XVIII. Kassel: Reichenberger, 2001, p. 409-417.
Amb el suport de: