Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Carme Riera > Traduccions de Carme Riera en antologies i revistes

Traduccions de Carme Riera en antologies i revistes

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
[selecció de relats de Te deix, amor, la mar com a penyora i Jo pos per testimoni les gavines ] a Palabra de mujer (Bajo el signo de una memoria impenitente). Barcelona: Laia, 1980 [Autotraducció].
El reportaje a [El reportatge]. A: Doce relatos de mujeres. A cura d'Imelda Navajo. Madrid: Alianza Editorial, 1982, p. 177-188 [Autotraducció].
Te dejo, amor, el mar como una ofrenda a [Te deix, amor, la mar com a penyora]. A: Cuentos marinos. Madrid: Editorial Popular, 1991, p. 65-89 [Autotraducció].
Volver a [Retorn a casa]. A: Cuento español contemporáneo. A cura d'Ángeles Encinar i Anthony Percival . Madrid: Cátedra, 1993, p. 271-278 [Autotraducció].
Querido Thomas a [ Estimat Thomas ]. A: 10 Relatos eróticos. Barcelona: Plaza & Janés, 1995, p. 161-171 [Autotraducció].
La dama à la licorne a [ La Dame à la licorne ]. A: Cuentos de este siglo. 30 narradoras españolas contemporáneas. Barcelona: Círculo de Lectores, 1997, p. 255-267 [Autotraducció].
Mon semblable, mon frère a [ Mon semblable, mon frère ]. A: Lo mío es escribir. La vida escrita por mujeres. A cura d'Anna Caballé. Barcelona: Lumen, 2004, p. 299-320 [Autotraducció].
El cuerpo embarazado. (Fragmentos de un diario de embarazo) a [fragments de Temps d'una espera ]. A: Las vidas de Eva. Barcelona: Destino, 2007 [Autotraducció].
Altres llengües europees:
Alemany:
«Heimkehr» (Retorn a casa) a Willkommen in Katalonien. Eine literarische Entdeckungsreise. Traducció de Sophia Simon. Munic: dtv, 2007, p. 293-304.
.
Carme Riera
Comments on books
In the Last Blue (19994)
by Lluïsa Cotoner i Cerdó
Half the Soul (2004)
by Lluïsa Cotoner i Cerdó
Extracts
La meitat de l'ànima
Català | Français | italiano
Dins el darrer blau
Català | Deutsch | italiano
Reviews
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
Fiction
With the support of: