Facebook Twitter

Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi d'es Racó

Antoni Maria Alcover
T?i kouzelné pomeran?e

P?ešel sedmero hor, p?ebrodil sedmero ?ek, až potkal sta?enku.

„Chvála pánubohu, sestro.“

„Až na v?ky, Bernadete, královský synu, jsi to ty?“

„Ano, jsem to já. Kam máte namí?eno?“

„Chci p?ebrodit ?eku.“

„Ale sestro, tu ?eku nep?ebrodíte, po?kejte, já vás vysadím na kon?.“ Posadil ji na kon? a za okamžik byli na druhém b?ehu ?eky. A vd??ná sta?enka povídá:

„Milý Bernadete, moc jsi mi pomohl, pánb?h ti to zapla?!“

„To nestojí za ?e?, sestro. Pokud už nic jiného nepot?ebujete …“

„Jen mi ?ekni, co t? do t?chto kon?it p?ivádí, snad bych ti mohla poradit.“

„Chci najít t?i kouzelné pomeran?e. Ud?lala byste mi laskavost, kdybyste mi ?ekla, kde je najdu.“

„Na východ?. Jdi stále tím sm?rem, kde vychází slunce.“

„Slyšel jsem, že je t?eba p?ejít mraveništ?, projít kolem divokých šelem a sedmihlavého draka. Pak že je bronzová brána, která se stále otvírá a zavírá a nenechá nikoho projít.“

„To je pravda, Bernadete.“

„A co mám d?lat, aby m? mravenci neuštípali a nechali m? p?ejít?“

„P?ines jim pšenici.“

„A co divoké šelmy?“

„T?m p?ive? ovce a jeh?ata.“

„A sedmihlavému drakovi?“

„Sedm džbán? mléka.“

„A bronzová brána?“

„Nat?i ji domácím sádlem, p?estane se otvírat a zavírat. Ob?i usnou a ty budeš moct získat t?i kouzelné pomeran?e.“

„Kéž by tomu tak bylo, sestro!“ ?íká Bernadet a podává sta?ence vá?ek s pen?zi.

Sta?enka sáhla do kapsy a vytáhla t?i klubí?ka, jedno zelené, druhé šedivé a t?etí ?ervené. Ješt? mu p?idala kus látky. „Vezmi si to,“ ?íká.

„Obal koni kopyta, aby t? nikdo neslyšel vjížd?t do zahrady. Kdybys vid?l, že t? dohán?jí, rozmotej tato klubí?ka. Tak, Bernadete, a? t? pánb?h provází a chrání.“

„Amen,“ odpoví Bernadet. A hned se vydal na cestu sm?rem k východu.

Translated by Jana Vrátníková
Antoni Maria Alcover, T?i kouzelné pomeran?e. A: P?t mallorských pohádek. Manacor: Institució Pública Antoni M. Alcover, 2011
Antoni Maria Alcover. Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: