Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Gabriel Ferrater > Estudios sobre Gabriel Ferrater

Llibres sobre Gabriel Ferrater

BARRAL, Carlos. «Osar poder», «La encrucijada de Formentor» i «Secuencias». a Los años sin excusa. Memorias II. Barcelona: Barral Editores, 1978. [Especialment p. 182, 192, 286, 298-302, 304, 305]

BALLART, Pere. El riure de la màscara: Formes de l’objectivitat en la poesia contemporània. Barcelona: Quaderns Crema, 2007.

BONET, Laureano. Gabriel Ferrater. Entre el arte y la literatura. Historia de una aventura juvenil. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1986.

BONET, Laureano. La revista «Laye»: Estudio y antología. Barcelona: Península; Edicions 62, 1988.

CABRÉ, Maria Àngels. Gabriel Ferrater: El exceso de ser inteligente. Barcelona: Ediciones Omega, 2002.

CAMPBELL, Federico. «Gabriel Ferrater o las mujeres» a Infame turba. Entrevistas a pensadores, poetas y novelistas en la España de 1970. Fotografies de Cèsar Malet. Barcelona: Lumen, 1971. [Text reproduït en versió catalana amb el títol Entrevista amb Gabriel Ferrater. Traducció d’Hèctor Folch i Bosch. a El Pont [Barcelona] 56 (juny-juliol 1972), p. 5-14.]

CAMPBELL, Federico. «Gabriel Ferrater: Las relaciones personales». a Conversaciones con escritores. México: Secretaría de Educación Pública, 1972,p.184-200. [Variant de l’entrevista anterior.]

CASTELLET, Josep Maria. «Gabriel Ferrater. La passió per la literatura». a Seductors, il·lustrats i visionaris. Sis personatges en temps adversos. Barcelona: Edicions 62, 2009, p. 127-143.

CORNUDELLA, Jordi. «Estudi introductori». a Gabriel FERRATER. Vers i prosa. València: Tres i Quatre, 1988, p. 9-47.

GOMIS, Ramon. El Gabriel Ferrater de Reus. Barcelona: Edicions Proa, 1998.

JULIÀ, Jordi. Al marge dels versos: Estudis sobre la forma i la percepció poètiques. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

JULIÀ, Jordi. El poeta sense qualitats. Tarragona: Edicions El Mèdol, 2004.

JULIÀ, Jordi. L’art imaginatiu, el pensament crític de Gabriel Ferrater. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2000.

JULIÀ, Jordi. L’art imaginatiu. Les idees estètiques de Gabriel Ferrater. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007.

JULIÀ, Jordi. La crítica de Gabriel Ferrater: Estudis duna trajectòria intel·lectual. Lleida: Pagès, 2004.

JULIÀ, Jordi. La mirada de Paris. Ensayos de crítica y poesía. Mèxic:Siglo XXI, 2004.

MACIÀ, Xavier; PERPINYÀ, Núria. La poesia de Gabriel Ferrater. Barcelona: Edicions 62, 1986. [Aquesta obra suposa un punt d’inflexió important pel que fa a l’avaluació de l’estructura d’arxilector precedent]

OLLER, Dolors. La construcció del sentit. Barcelona: Empúries, 1986.

OLLER, Dolors; SUBIRANA, Jaume [ed.]. Gabriel Ferrater, in memoriam’. Barcelona: Proa, 2001.

PERPINYÀ, Núria. «Teoria dels cossos», de Gabriel Ferrater. Barcelona: Empúries, 1991.

PERPINYÀ, Núria. Gabriel Ferrater: recepció i contradicció. Barcelona: Editorial Empúries, 1997.

PERPINYÀ, Núria. Las criptas de la crítica. Veinte interpretaciones de la Odisea. Madrid: Editorial Gredos, 2008.

RIERA, Ignasi. «D’una conversa amb Gabriel Ferrater». a COMAS, Ramon. Comptar les bigues. Barcelona: Eler, 1968, p. 6-8. [Entrevista]

ROMEU i FIGUERAS, Josep. «De poetes citats al paràgraf precedent: Carner, Manent, Garcés, Foix, Ferrater». a Quadern de memòries. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 147-149, 201.

TRIADÚ, Joan. «Introducció» a Nova antologia de la poesia catalana 1900-1964 (de Maragall als nostres dies). Barcelona: Selecta, 1965, p. 7-36.

TRIADÚ, Joan. «L’Espriu de «La pell de brau» i el primer Ferrater», «Gabriel Ferrater o l’ofrena mutilada» i «El darrer Ferrater: gent, coses, afectes». a La poesia catalana de postguerra. Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 142-144, 144-147 i 147-149, respectivament.

 

Bibliografia recopilada per Joan Manuel Pérez i Pinya
Gabriel Ferrater (Diario de Barcelona, 1979)
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: