Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Gabriel Ferrater > Estudios sobre Gabriel Ferrater

Articles sobre Gabriel Ferrater

AULET, Jaume. «La poesia catalana dels anys seixanta i els diversos usos del realisme». a Caplletra [Alacant], núm. 38 (primavera 2000), p. 33-49.

BALCELLS, Josep Maria. «El motiu de "cambra" en la lírica catalana del segle XX». a MANENT, Albert; MASSOT i MUNTANER, Josep (ed.). Miscel·lània Joan Gili. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, p. 53-58.

BALLART, Pere. «Hereus de J. Alfred Prufrock: la filial catalana». a Els Marges [Barcelona], núm. 71 (desembre 2002), p. 5-36.

CASTELLET, Josep Maria. «Pròleg» a Teoria dels cossos. Barcelona: Edicions 62, 1966, p. 5-11.

CODINA, Francesc. «La complicitat poètica entre Jaime Gil de Biedma i Gabriel Ferrater: poesia de l’experiència i literatura autobiogràfica». a Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura. Vol. VII. A cura d’Antoni Ferrando i Albert G. Hauf. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València; Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, p. 297-323.

CLOTAS CIERCO, Salvador. «La poesía de Gabriel Ferrater». Ínsula [Madrid], 211 (juny 1964), p. 12.

COLOMINES, Joan, «Temps de poesia: Gabriel Ferrater». Serra d’Or 117 (juny 1969), p. 50.

COLOMINES, Joan, «Menja’t una cama». Poemes [Barcelona: Joan Colomines, editor], 2 (primavera 1963), p. VI (14).

COLOMINES, Joan. «Les dones i els dies». a Serra d’Or 126 (març 1970), p. 49.

FAULÍ, Josep. «La poesia de Gabriel Ferrater». Tele/Estel [Barcelona], 122 (15 de novembre 1968), p. 16.

GIMFERRER, Pere. «Gabriel Ferrater: Teoria dels cossos». Cuadernos Hispanoamericanos [Madrid], 297 (març 1967), p. 560-562.

IZQUIERDO, Lluís. «Un poeta a plazo fijo». a Gabriel FERRATER. Las mujeres y los días. Poesía completa. Traducció de Maria Àngels Cabré. Barcelona: Editorial Lumen, 2002, p. 7-15.

MANENT, Marià. «Poesia i realisme històric». Serra d’Or, 1 (gener 1965), p. 57-58.

MARCER, Elisenda. « «La vida furtiva» de Gabriel Ferrater i el vers 138 de The wast land de T. S. Eliot: una operació de lectura entre dues línies estètiques». a OLLER, Dolors; SUBIRANA, Jaume [ed.] Gabriel Ferrater, in memoriam’. Barcelona: Edicions Proa, 2001, p. 265-271.

MARCER, Elisenda. «Gabriel Ferrater, entre l’autoinvenció social i l’aportació estètica a través de G. Simmel i la poesia anglesa». a La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana. Actes del Congrés Internacional a cura de Ramon Panyella. Barcelona / Bellaterra, 26, 27 i 28 d’octubre de 2005. Lleida: Punctum i GELCC («Grup d’Estudis de la Literatura catalana Contemporània»), 2007, p. 517-522.

MARCER, Elisenda. «Orígens anglosaxons en la ‘metonímia del desig’ de Gabriel Ferrater». a BOURRET, Michel [coord]. Mélanges offerts au Professeur Christian Camps. Péronnas: Les Éditions de la Tour Gile, 2009, p. 329-342.

MARCO, Joaquim. «Ética, medievalismo, erotismo en la poesía de Gabriel Ferrater». Destino (3 de setembre 1966), p. 36.

MARFANY, Joan Lluís. «Gabriel Ferrater» i «El realisme històric». a RIQUER, Martí de; COMAS, Antoni; MOLAS, Joaquim. Història de la Literatura Catalana. Vol. XI. Barcelona: Ariel, 1988, p. 270-275 i, en general, 221-283.

MASSIP, Estrella. «Qu’est-ce qu’écrire sur la poésie à travers la poésie dans l’œuvre poétique de Gabriel Ferrater et de Jaime Gil de Biedma». In: Actes Colloque Qu’est-ce qu’écrire sur la poésie?. París: Sorbonne IV, juny 2002

MASSIP, Estrella. «Lieux et limites de la ville. Signes d’identité dans la production poétique de Gabriel Ferrater et de Jaime Gil de Biedma». a Cahiers d’Etudes Romanes. Nouvelle série (2004).

MOLAS, Joaquim. «Els assaigs de Gabriel Ferrater, I i II». Serra d’Or (Barcelona), núms. 158 i 159 (novembre i desembre 1972), p. 37-38 i 77-79 respectivament.

MUÑOZ MILLANES, José. «La impenetrable claridad de la vida: Gabriel Ferrater y su interpretación onírica de la experiencia». a DD. AA. Jaime Gil de Biedma y su generación. Actas del congreso. Vol.II. Saragossa: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, 1996, p. 645-653.

OLLER, Dolors. «Las construcciones poéticas de Gabriel Ferrater: acciones e intenciones». a DD.AA. Jaime Gil de Biedma y su generación. Actas del congreso. I. Saragossa: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, 1996, p. 413-418.

PASQUAL, Lluís. «Conversa: Gabriel Ferrater. Poeta de l’home i la vida». Revista del Centro de Lectura [Reus], 220 (desembre 1970), p. 940-943. [Entrevista]

PORCEL, Baltasar. «Gabriel Ferrater y la poesía moral». Destino (23 de setembre 1967), p. 38-39. [Entrevista reproduïda a PORCEL, Baltasar. Los encuentros: Primera serie. Barcelona: Destino, 1969, p. 170-171.]

PORCEL, Baltasar. «In memoriam». Serra d’Or, 153 (juny 1972), p. 16-21. [Entrevista reproduïda a PORCEL, Baltasar. Grans catalans dara. Barcelona: Destino, 1972, p. 448-461. I, posteriorment, recollit també dins Papers, Cartes, Paraules. Barcelona: Quaderns Crema, 1986, p. 522-535.]

QUINTANA TRIAS, Lluís. «Gabriel Ferrater» a BOU, Enric [dir.]. Panorama crític de la literatura catalana, Vol. VI: Segle XX. De la postguerra a l’actualitat. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 2009, p. 446-456.

ROIG, Ramon [pseudònim de Francesc Vallverdú]. «Da nuces pueris de Gabriel Ferrater», Horitzons (Mèxic), núm. 4 (3r trimestre 1961), p. 56-57.

ROIG, Ramon. «La «generació frustrada» dins «La poesia recuperada»». Nous Horitzons [Mèxic], 4 (1964), p. 27-33 [especialment 30-31].

ROMEU i FIGUERAS, Josep. "Aproximació a tres poemes de Gabriel Ferrater". In: MANENT, Albert; PLA i ARXÉ, Ramon (ed.). Miscel·lània Joan Triadú. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, pàgs. 277-289. [Inclòs dins ROMEU i FIGUERAS, Josep. Dassaig i crítica: Estudis sobre literatura catalana contemporània. Barcelona: Editorial Columna & L’Albí Editors ("Faig Monogràfics, col·lecció d’estètica i crítica d’autors catalans i estrangers"; 5), 1977. pàgs. 197-207.]

SALVAT, Ricardo. «La generación poética catalana de 1961». Presència [Girona], 12 (26 de juny 1965), p. 9 i 18.

SERRALONGA, Segimon. «Entorn a dos punts de Menja’t una cama». Inquietud, 34 (novembre 1965).

TERRY, Arthur, ««Da nuces pueris, per Gabriel Ferrater» i «Menja’t una cama, per Gabriel Ferrater»». Serra d’Or, 11 (novembre 1962), p. 38-39.

TRIADÚ, Joan. «Independència de Gabriel Ferrater». Serra d’Or, 153 (juny 1972), p. 22.

TRIADÚ, Joan. «Un nou tombant de la poesia catalana». Serra d’Or, 100 (gener 1968), p. 60-61.

URBIZU, Guillermo. «Ferrater, versos en la sombra: compañero de generación de Gil de Biedma y Barral, Ferrater fue el mejor poeta catalán de la segunda mitad del siglo XX. Época (7 a 13 de juny 2002), p. 104.

Bibliografia recopilada per Joan Manuel Pérez i Pinya
Gabriel Ferrater (Diario de Barcelona, 1979)
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: