Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Ramon Muntaner > "E pus que us he parlat en general"

Crònica

Ramon Muntaner
"E pus que us he parlat en general"

E pus que us he parlat en general con tots foren servits, e tornar-vos he a dir en especial lo senyor rei con fo servit. Certa cosa és que el dit senyor infant En Pere volc ésser, aquell beneït jorn de Pasqua, majordom, e ordonà lo fet així con havets entès. Ell son cos e el senyor infant En Ramon Berenguer donaren aigua a mans al dit senyor rei; e fo-hi ordonat que el dit senyor infant En Ramon Berenguer servís lo senyor rei de la copa; e puis dotze nobles qui serviren, ab ell ensems, a la taula del dit senyor rei. E el senyor infant En Pere, ab dos nobles qui ab ell se tenien mà per mà e ell al mig, venc primer, cantant una dansa novella que hac feta; e tots aquells qui aportaven los menjars responien-li. E con fo a la taula del senyor rei, ell pres l'escudella, e féu la creença, e posà-la davant lo senyor rei; e puis féu atretal del tallador. E con ell hac així posada la primera vianda al dit senyor rei e acabada la dansa, ell se despullà les vestedures que vestia, que era mantell e cot ab penes d'erminis, de drap d'aur e ab moltes perles, e donà-les a un seu joglar; e tantost li'n foren aparellades unes altres riques vestedures, que es vestí. E tot aital orde tenc a totes les altres viandes que s'hi donaren a menjar; que en cascun menjar que aportà deïa una dansa novella que ell havia feta, e hi donà vestits, a cascuna vianda, molt rics e honrats; e donaren-s'hi ben deu viandes. E tota hora, con ell havia posada cascuna vianda al senyor rei, e feta creença, los nobles e els cavallers e els altres servidors posaven per les altres taules tan complidament, que null hom no hi pogra res esmenar

E con lo senyor rei e tuit hagren menjat en lo palau reial fo fet un siti molt ric e honrat al senyor rei, e ell e els arquebisbes segueren en aquell siti, con havien fet a la taula. E el senyor rei, ab la corona al cap, així con havia segut a la taula, e ab lo pom en la man dreta, e la verga en la man sinestra, llevà's de la taula e venc seure al dit siti, al seu palau; e als seus peus, entorn d'ell, segueren nobles, cavallers, e nosaltres, ciutadans. E con foren tots asseguts En Remasset, joglar, cantà altes veus, davant lo dit senyor rei, un serventesc novell que el senyor infant En Pere hac fet a honor del dit senyor rei. E la sentència del serventesc era aital: que el dit senyor infant li dix en aquell què significava la corona, e el pom e la verga, ne, segons la significança, lo senyor rei què devia fer. E per ço que ho sapiats, vull-vos-ho dir en suma; mas si pus clar ho volets saber, recorrets al dit serventesc e lla trobar-ho hets pus clar. E la significança de la corona és aital: que la corona qui és tota redona, e en redonea no ha començament ne fin; així la corona significa nostre senyor ver Déus poderós, qui no hac començament ne haurà fin.

Ramon Muntaner, "E pus que us he parlat en general".

Muntaner, Ramon. Crónica . Edició a cura de Vicent Josep Escartí. València: Institució Alfons el Magnànim, 1999, 2 v. Volum II, capítols 297 i 298, ps. 628-629).

Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: