Facebook Twitter

Altres obres d'Antoni Maria Alcover

Materials biogràfics i ideològics

 • ALCOVER, Antoni Maria. A la bona memòria d’En Tomàs Forteza. Palma: Estampa de Sanjuan, 1898.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Vida del Rdm. i Illm. Sr. D. Pere Juan Campins i Barceló, Bisbe de Mallorca. Ciutat de Mallorca: Estampa d'en Felip Guasp, 1915.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Don Jusep M. Quadrado. Sa vida i ses obres. Ciutat de Mallorca: Estampa d’Amengual i Muntaner, 1919.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Vida abreviada del Bt. Mtre. Ramon Llull. Ciutat de Mallorca: Estampa de D. Josep Tous, 1924.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Vida abreviada de Santa Catalina Tomassa. Ab dibuixos d'en Pere Cáfaro i d'en Francesc de B. Moll. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mn. Alcover, 1930.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Desatinos de un protestante puestos en solfa por un aficionado al solfeo. Palma: Tipografia de Felip Guasp, 1893. [2a ed.: Tipografia Catòlica Balear, 1894; 3a ed.: Tipografia Catòlica Balear, 1899; Obres Completes II. A cura de Maria Pilar Perea. Mallorca: Editorial Moll, 2004.]
 • ALCOVER, Antoni Maria. Algo sobre la extinción de la Compañía de Jesús y una obra del P. Nonell, S. J. Palma: Impremta de Sanjuan, 1896. [Obres Completes II. A cura de Maria Pilar Perea. Mallorca: Editorial Moll, 2004.]
 • ALCOVER, Antoni Maria. Las cosas en su punto: Refutación de los errores de un sacerdote publicista (D. Segismundo Pey-Ordeix, Pbro.) contra tres fallos del Ordinario de Mallorca, por Dikétimo (Antonio M. Alcover, Pbro.): Palma: Tipografia de Felip Guasp, 1902.
 • ALCOVER, Antoni Maria. L'Inquisició d'Espanya. [Mallorca]: Editorial Mallorquina, 1934.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Apostolado del Rd. Doctor D. Félix Sardá i Salvany en Mallorca y la cooperación que le presté. Obres Completes II. A cura de Maria Pilar Perea. Mallorca: Editorial Moll, 2004.

Sermons

 • ALCOVER, Antoni Maria. Sermó de la conquista de Mallorca. Ciutat de Mallorca: Estampa d'en Josep Tous, 1905. [M. Magdalena Gelabert. Estudi del sermó de la Conquista de Mallorca. Manacor: Ajuntament de Manacor, 2008.]

Sobre llengua i literatura

 • ALCOVER, Antoni Maria. Vetlada de Glosadors a les fires y festes de Manacor die 19 de setembre de 1897. Ciutat de Mallorca: Estampa de Sanjuan, 1897.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Lletra de Convit que a tots els amichs d’aquesta llengua envia Mossèn Antoni M.ª Alcover, Pre. Vicari General de Mallorca. Palma: Estampa de Felip Guasp, 1901. [Palma: Consell de Mallorca, 2001 (edició facsímil).]
 • ALCOVER, Antoni Maria. Qüestions de llengua y literatura catalana. Palma: Estampa d’Amengual i Muntaner, 1903.
 • ALCOVER, Antoni Maria. Per la llengua. Edició a cura de Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983.

Traduccions

 • ALCOVER, Antoni Maria. Preparació per la Mort. Consideracions sobre les màximes eternes, profitoses a tots per meditar i an els sacerdots per predicar. Obra de St. Alfonso Maria de Liguori. Versió mallorquina de Mn. Antoni M.ª Alcover. Tom I. Barcelona: Llibreria Verdaguer, 1926.
Bibliografía
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: